THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHĐ CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NEO 2022

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHĐ CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NEO 2022

10:30 - 23/03/2022

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ và Truyền thông - NEO kính mời quý Cổ đông đến dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 với các thông tin cụ thể như sau:

THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC CHO NĂM TÀI CHÍNH 2022
THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NEO 2023
CÔNG TY NEO BỔ NHIỆM KẾ TOÁN TRƯỞNG
THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC CHO NĂM TÀI CHÍNH 2020
THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

Thời gian: 09h00 ngày 15/04/2022

Địa điểm: Trụ sở Công ty, Tầng 2 nhà CT2, Tràng An Complex, Số 1 Phùng Chí Kiên, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu giấy, TP Hà Nội

Nội dung chính của Đại hội: 

  • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021, định hướng và kế hoạch kinh doanh năm 2022
  • Báo cáo của HĐQT về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2021 theo quy định của Điều lệ
  • Báo cáo của BKS về hoạt động của công ty năm 2021
  • Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2021, phương án lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2022
  • Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021
  • Tờ trình thông qua mức thù lao chi trả cho HĐQT và BKS năm 2021
  • Các nội dung khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty