#

GIẢI PHÁP PHỤC VỤ ĐHSXKD (CRM Solution)

  • Hệ thống báo cáo sản lượng doanh thu dịch vụ
  • Hệ thống quản lý sự cố (Trouble Ticket)
  • Hệ thống Test Online
  • Hệ thống giám sát cảnh báo bất thường
  • Hệ thống Chatbot