#

HỆ THỐNG QUẢN LÝ SỰ CỐ (TROUBLE TICKET)

Là hệ thống quản lý các sự cố phần cứng/phần mềm tập trung trên hệ thống mạng/dịch vụ của nhà cung cấp dịch vụ viễn thông.

Hệ Thống Dành Cho

  • Các nhà khai thác mạng và dịch vụ Viễn thông. Mục tiêu:
    Quản lý, giám sát các sự cố phần cứng/phần mềm xảy ra trên hệ thống cung cấp dịch vụ của nhà cung cấp dịch vụ viễn thông

Các Tính Năng

  • Giúp cho nhà mạng
  • Giảm thời gian giải quyết các sự cố kỹ thuật có thể xảy ra đối với các hệ thống cung cấp dịch vụ của nhà mạng.
  • Kịp thời cảnh báo các sự cố theo luồng (workflow) được định nghĩa sẵn cho người quản trị hệ thống hoặc các thành viên liên quan kịp thời xử lý sự cố khi có sự cố xảy ra trên hệ thống.
  • Cung cấp công cụ để đánh giá được chất lượng công tác xử lý hỗ trợ của các đơn vị vận hành hệ thống.

Lợi Ích Cho Khách Hàng

  • Tự động hóa hoàn toàn nghiệp vụ có hỗ trợ các cơ chế thực hiện bán tự động, theo dõi, giám sát
  • Xây dựng trên kiến trúc mở, mềm dẻo, có khả năng tùy biến cao, phù hợp với đặc điểm nghiệp vụ của từng khách hàng

Thông Tin Khác

liên hệ ngay với NEO để có thông tin về sản phẩm.

Khách Hàng Đã Triển Khai

Mobifone, với khả năng đáp ứng cho tối thiểu 3.000 người dùng, 200 người dùng truy cập đồng thời và thời gian xử lý mỗi yêu cầu không quá 500ms.